top of page
Konkurs Plastyczny

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla młodzieży

Laureaci     Jury       Regulamin       Pliki

finalistka-236.jpg

MARIA MUSIELAK lat 10
“Chłopiec z koszem owoców” Caravaggio

sztuka na talerzu

edycja IV

MASZ POMYSŁ, SFOTOGRAFUJ GO

Opowiedz nam swoją historię.

Niech twoja kuchnia stanie się prawdziwą pracownią artystyczną. Stwórz reprodukcję słynnego obrazu przy pomocy  produktów spożywczych.
Czekamy na twoje prace do
15 marca 2024r.

Zdjęcie pracy oraz oświadczenie wyślij na adres:
konkurs.sztukanatalerzu@gmail.com

Konkurs jest skierowany  do uczniów szkół podstawowych z klas 4-8.

Na zwycięzców czekają: aparaty fotograficzne, głośniki JBL, słuchawki bezprzewodowe
i inne atrakcyjne nagrody.

WYNIKI POPRZEDNICH edycji >>

fb-10-104w.jpg

ALEKSANDER STOPA lat 13
“Słoneczniki” Vincent van Gogh

Jurorzy

JURORZY KONKURSU

Finansowanie projektu

Regulamin

REGULAMIN
konkursu fotograficznego dla młodzieży 
,,SZTUKA NA TALERZU”

 

 

1.    Postanowienia ogólne
1.1    Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki konkursu fotograficznego dla młodzieży o nazwie: ,,Sztuka na talerzu” („Konkurs”), w tym zasady udziału, sposób przebiegu, tryb wyłonienie Laureatów i przyznania nagród w Konkursie.
1.2    Organizatorem konkursu fotograficznego ,,Sztuka na talerzu” jest Bednarska Szkoła Podstawowa Terytorium Raszyńska z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 22, 02-026 Warszawa (dalej „Organizator”) – reprezentowana przez RaszArt.
1.3    Konkurs jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa w ramach programu Aktywna Warszawska Młodzież. Fundatorem nagród w Konkursie jest Miasto Stołeczne Warszawa oraz sponsorzy prywatni.
1.4    Konkurs jest ogłaszany i przeprowadzany z wykorzystaniem strony internetowej: www.raszart.online/sztukanatalerzu oraz portali społecznościowych Organizatora tj. Facebook profil @RaszArt (Strony Konkursu).
1.5    Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy organizowany przez Facebook, który służy wyłącznie Organizatorowi w celu administrowania Konkursem. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za organizację Konkursu ani za reklamacje Uczestników związane z Konkursem.
1.6    Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
1.7    Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu będzie czuwała wybrana przez Organizatora komisja konkursowa, której skład podany jest na stronie Internetowej Konkursu (dalej: „Komisja”)
1.8    Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.9    Niniejszy regulamin jest wiążący dla Uczestników i Organizatora Konkursu.  

2.    Przedmiot i czas trwania Konkursu
2.1    Konkurs rozpoczyna się dnia 15 stycznia 2024r. o godz. 6:00 i trwa do 15 marca 2024r. o godz. 23:59 (Czas Trwania Konkursu).
2.2    Wyniki Konkursu oraz lista Laureatów zostaną ogłoszone 25 marca 2024r.
2.3    Zadaniem w konkursie jest wykonanie kompozycji nawiązującej do dzieła znanego artysty, przy użyciu jedzenia oraz wszelkich produktów spożywczych i sfotografowanie jej.
2.4    Konkurs ma na celu wyłonić najlepszych spośród fotografii wykonanych i nadesłanych przez Uczestników.

3.    Uczestnictwo w konkursie
3.1    Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która:
- jest uczniem klas 4-8 szkoły podstawowej,
- ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,
- prześle w Czasie Trwania Konkursu konkursową fotografię lub fotografie, spełniającą warunki Regulaminu oraz podpisane przez opiekuna prawnego Oświadczenie, stanowiące Załącznik do Regulaminu.
3.2    Udział w konkursie jest nieodpłatny.

4.      Zasady i przebieg konkursu
4.1    Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać fotografię zgodną z tematem i warunkami Konkursu, a następnie wysłać pracę tj. fotografię (cyfrowe zdjęcie) wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 3.1 na adres:  konkurs.sztukanatalerzu@gmail.com. Praca musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu.
4.2    Rozmiar zdjęcia nie może przekraczać 10Mb.

4.3    Na nadesłanych zdjęciach nie powinny znajdować się żadne napisy.
4.4    Uczestnik może zgłosić jedynie fotografię, której jest wyłącznym autorem i do której posiada pełnię autorskich praw majątkowych. Jeżeli fotografia spełniająca wymogi Konkursu przedstawia też wizerunek Uczestnika lub osób trzecich, Uczestnik może zgłaszać wyłącznie zdjęcia zawierające wizerunki osób, które wyraziły zgodę na powyższe oraz na ich wykorzystanie zgodnie z Regulaminem lub takie, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe w zakresie niezbędnym do ich wykorzystania dla potrzeb Konkursu, obejmującym w szczególności prawo do publikacji, kopiowania i zwielokrotniania oraz przekazania prawa do umieszczenia na stronach internetowych Organizatora oraz jego profilach w serwisie Instagram i Facebook.
4.5    Przesłanie fotografii na Konkurs oraz podpisanego przez opiekuna prawnego Uczestnika Oświadczenia jest równoznaczne z zapoznaniem się z warunkami Regulaminu oraz z oświadczeniem Uczestnika o posiadaniu majątkowych praw autorskich do fotografii oraz udzieleniu Organizatorowi nieodpłatnej 
licencji na korzystanie z fotografii na warunkach zawartych Regulaminie.
4.6    Najlepsze fotografie zostaną wybrane przez Komisję Konkursową. Komisja przy ocenie weźmie pod uwagę oryginalność, ciekawość, jakość wykonania, podejście do tematu, walory artystyczne itp.  
O ilości nagrodzonych prac zadecyduje Komisja.  
4.7    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 25 marca 2024r. na Stronach Konkursu.
4.8    Zwycięzcy Konkursu (Laureaci) zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową poprzez adres email podany podczas zgłaszania zdjęć.
4.9    Organizator może wydłużyć czas trwania Konkursu oraz stosownie zmienić datę ogłoszenia wyniku, o czym powinien poinformować na Stronach Konkursu.
 
5.    Nagrody

5.1    Autorom najlepszych prac konkursowych (Laureatom Konkursu) przyznane zostaną nagrody rzeczowe („Nagrody”).
5.2    Przyznane w ramach Konkursu Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną. Laureat nie może przenieść prawa do niej na osoby trzecie.
5.3    Laureaci Konkursu powinni w terminie 7 dni roboczych od momentu opublikowania danych zwycięzców skontaktować się z Organizatorem wysyłając list elektroniczny na adres, z którego przyszło powiadomienie o wynikach Konkursu, podając swoje dane osobowe umożliwiające doręczenie im Nagrody. Brak kontaktu ze strony Uczestnika w wyżej zakreślonym terminie oznaczać będzie utratę prawa do Nagrody.
5.4    Przesłane przez Uczestników dane niezbędne do realizacji prawa do Nagród, a w szczególności imię i nazwisko, muszą być zgodne z danymi Uczestnika podanymi w przesłanym zgłoszeniu udziału w Konkursie i załączonym Oświadczeniu, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
5.5    Organizator zobowiązuje się wysłać Nagrody w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania poprawnych danych teleadresowych oraz posiadania Oświadczenia, o którym mowa w pkt. 3.1 Regulaminu.
5.6    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody z przyczyn od niego niezależnych, a zwłaszcza z powodu podania błędnego lub zdarzeń siły wyższej. W przypadku działania niezgodnego z Regulaminem, ujawnionego po dacie przyznania Nagrody, Organizator ma prawo odmówić wręczenia Nagrody.

 
6.    Przetwarzanie danych osobowych
 
6.1    Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. Bednarska Szkoła Podstawowa Terytorium Raszyńska z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 22, Warszawa.
6.2    Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym w celu wydania Nagród.
6.3    Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest niezbędne do udziału w Konkursie i otrzymania Nagrody.  Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazując stosowne żądanie drogą elektroniczną Organizatorowi. Złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu. Wycofanie zgody uniemożliwiające przekazanie Uczestnikowi Nagrody uprawnia Organizatora do odmowy jej wydania. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Uczestnika przed jej cofnięciem. Niezależnie od przetwarzania danych osobowych Uczestnika na podstawie jego zgody, administrator może przetwarzać dane osobowe także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą Konkursu. W tym celu administrator może przetwarzać dane osobowe w oparciu o jego prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Uczestnik ma prawo dostępu do danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ich przeniesienia do innego administratora danych. Uczestnik ma także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane ww celach przez okres wymagany przez właściwe przepisy prawa.

7.    Prawa autorskie
 
7.1    Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że przysługiwać mu będzie pełnia autorskich praw majątkowych do przesłanej pracy konkursowej.
7.2    Uczestnik oświadcza, że jego prawa autorskie do pracy konkursowej mogą być przeniesione (może być udzielona licencja) zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w trybie określonym Regulaminem, bez naruszania praw osób trzecich lub innej umowy.
7.3    Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieskutecznego lub wadliwego nabycia lub przeniesienia na Organizatora praw autorskich do pracy konkursowej oraz będzie zobowiązany zwolnić Organizatora ze wszelkich związanych z tym roszczeń osób trzecich, naprawić wszelkie szkody wyrządzone z powodu takich roszczeń, a nadto – na żądanie Organizatora złoży publicznie oświadczenie stosownej treści.
7.4    Z chwilą przesłania pracy konkursowej Organizatorowi Uczestnik udziela Organizatorowi wyłącznej, przenaszalnej, z prawem udzielania sublicencji, nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji na korzystanie z  pracy w zakresie wszystkich pól eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i obejmuje prawo: (a) utrwalania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo, (b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo, (c) wprowadzania do obrotu, (d) wprowadzania odo pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, (e) publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie), (f) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania, (g) wystawiania, (h) wyświetlania, (i) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian j. użyczania i/lub najmu, (j) dzierżawy, (k) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, (l) nadawania za pośrednictwem satelity, (m) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) Dzieła.
 
8.    Reklamacje
 
8.1    Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać mailem najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
8.2     Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
8.3    Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana mailem na adres, z którego nadesłano reklamację.

9.    Postanowienia końcowe
 
9.1    Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, jeżeli zmiany te są korzystne dla Uczestników Konkursu oraz do przedłużenia trwania Konkursu. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie na Stronach Konkursu.
9.2    Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail wskazanym w Regulaminie.
9.3    Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres mailowy wskazany w Regulaminie Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do
wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 


 

pliki
bottom of page